MANIERE LARGE CHARCOAL + SIDEPOCKET SMALL

CLASSICAL COMFORT

Maniere Small Navy

Sidepocket Mini Navy

สามารถใส่โทรศัพท์มือถือ ,ฟิลเตอร์ หรือสะพายโดยใช้สายคล้องไหล่

สามารถใส่กล้อง Canon 600D + Lens